Biz hakda

ZEJIANG ZANGSHI HARDWARE CO., LTD

ZheJiang Zhangshi Hardware Co., Ltd., Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinde, Ningbo we Şanhaý portunyň golaýynda döredildi.Biz bürünç mebelleri, şkaf enjamlaryny we öý bezeglerini öndürmekde ýöriteleşýäris, ýyllyk önümi 1 milliondan gowrak.

Bizde ajaýyp Tehniki işgärler we dolandyryjylar, 5-den gowrak dizaýn adamy bar.Şeýlelik bilen, aýratyn önüm dizaýnyna eýe, ulanyjynyň rahat el duýgusyny kanagatlandyrmak üçin täze özboluşly we ajaýyp stilleri ösdürýäris.Içerki we bortdaky müşderileriň gadyryny bilýäris.

Döwrebap akylly takyk enjamlary, awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasyny kabul edýäris, önümiň hilinde we örtük prosesinde ýokary derejä ýetýäris, önümçilige gözegçilik prosesini, önümçilik prosesini gowulaşdyrýarys we dünýä müşderileriniň tehniki talaplaryny kanagatlandyrýarys.Galyndylary ösdürmekde, CNC gaýtadan işlemekde, ýasamakda artykmaçlygymyz bar, sebäbi bahalarymyz beýleki bäsdeşliklerden 3% - 5% pesdir.

Müşderi bilen ýokary netijelilikli aragatnaşyk saklaýarys, hyzmatlaryň derejesini we hilini ýokarlandyrmak, sargytlary gowy hilli we mukdarda gazanmak üçin müşderileriň isleglerini we maslahatlaryny yzygiderli alýarys.BV önümçilik kuwwatyna baha bermek şahadatnamasyny aldyk, ýakyn ýyllarda daşary ýurt bazaryny giňelderis we halkara hyzmatdaşlygyny ösdüreris.

Kompaniýamyzyň gymmaty “Ilki bilen bütewilik, ilki bilen hil, ilki müşderi, ýeňiş gazanmak”, şonuň üçin yzygiderli ösüşi dowam etdirip bileris.
Müşderimize beren wadamyz gowy hyzmat, bäsdeşlik bahasy, buýrugy ýokary hilli ýerine ýetiriň.

Hd5a1aecd67994022a733729c1100cdb7h

Önümçilik enjamlary

Ady
No
Mukdar
CNC torna CJ0625A
10
Buraw enjamy SWJ-12A 6
Kesiji maşyn Maglumat ýok
4
Maşyn basmak Maglumat ýok
3
Döküm enjamy. USUSHENG
6
Bir görnüşli “Inclinable Press Machine”.
J123-15
3

Ualyllyk önümçilik kuwwaty

Önümiň ady
Önümçilik liniýasynyň kuwwaty
Öndürilen hakyky bölümler (Öňki ýyl)
Gapy tutawajy
Aýda 250,000 bölek
3000,000 bölek
Gapy gulpy
Aýda 10 000 bölek
120,000 bölek
Gapy saklaýjy
Aýda 10 000 bölek
120,000 bölek
Gapy çeňňegi
Aýda 10 000 bölek
120,000 bölek
Çeňňek
Aýda 50,000 bölek
6,00,000 bölek

Önümçilik akymy

Önümçilik şahadatnamasy

multiple color